POLITIKA ZASEBNOSTI

1.Splošno

Kalliste, medicinski center d.o.o., Pernetova ulica 1, 1236 Trzin, davčna številka: 50053396, matična številka: 2342138000 (v nadaljevanju: »Kalliste, medicinski center«), je upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru te politike zasebnosti.

Kalliste, medicinski center zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu podatkov«) in drugih predpisih, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.


2.Kateri osebni podatki se zbirajo in obdelujejo?

Osebni podatki, ki se zbirajo in obdelujejo preko spletne strani, so osebni podatki uporabnikov, ki se prijavijo za prejemanje e-novic ali preko spletnega obrazca pošljejo povpraševanje o ponudbi. Ti osebni podatki vključujejo ime in priimek, elektronski naslov in telefonsko številko (opcijsko).


3.Zakaj se zbirajo in obdelujejo osebni podatki?

Kalliste, medicinski center obdeluje osebne podatke uporabnikov za različne namene:

a)Obdelava osebnih podatkov gostov na spletni strani zaradi spremljanja prejetih naročil in pridobivanja analitičnih podatkov za namene trženja

Obdelava naslednjih osebnih podatkov uporabnika: ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka. Zagotavljanje teh osebnih podatkov s strani uporabnika je prostovoljno, vendar predstavlja pogoj za uporabo navedenih storitev. Opustitev posredovanja osebnih podatkov bo imela za posledico, da Kalliste, medicinski center uporabniku ne bo mogel zagotoviti dostopa do storitev.

b)Obdelava osebnih podatkov zaradi naročanja na posvet

Za namene uporabe storitve »naročite se na posvet« se obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: ime in priimek, telefonska številka, naslov elektronske pošte ter vrsta pregleda. Zagotavljanje teh osebnih podatkov s strani uporabnika je prostovoljno, vendar predstavlja pogoj za uporabo navedenih storitev.
Opustitev posredovanja osebnih podatkov bo imela za posledico, da Kalliste, medicinski center ne bo mogel zagotoviti dostopa do storitev uporabniku preko spletne strani.

c)Obdelava osebnih podatkov za namene neposrednega trženja

  • Naslednji osebni podatki: ime in priimek, elektronski naslov, poštni naslov, starost, vrsta opravljene storitve se lahko obdelujejo za namene neposrednega trženja preko pošte ali elektronske pošte s strani Kalliste medicinskega centra, kot npr.: pošiljanje novic, strokovnih člankov in oglasov, pošiljanje elektronskih sporočil, ki vsebujejo novice o aktualni in novi ponudbi, vabila na družabne dogodke in za potrebe remarketinga preko Google, Facebook, Instagram z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje zavzetosti uporabnikov.
Če to zahteva zakon, bo Kalliste, medicinski center prosil uporabnika, da mu odobri izrecno soglasje za obdelavo njegovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli umakne soglasje tako, da pošlje elektronsko pošto na info@kalliste.si ali z uporabo povezave za odjavo od prejemanja informacij o neposrednem trženju, ki je posredovana v vsaki elektronski pošti, ki vsebuje komunikacijo o neposrednem trženju. Umik soglasja s strani uporabnika ne bo vplival na izvajanje storitev uporabniku in na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njegovim umikom.

d) Obdelava osebnih podatkov za analitične namene

  • za spremljanje branja poslanih e-poštnih sporočil, in sicer katero e-poštno sporočilo ste odprli oziroma niste odprli, katere povezave ste odprli oziroma kliknili (katere vsebine ste brali oz. si jih ogledovali), koliko časa ste jih brali ali si ogledovali posamezno vsebino.
  • za segmentiranje oz. profiliranje uporabnikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) e-poštnih sporočil, kar pomeni, da lahko različni uporabniki prejmejo e-poštna sporočila z različno vsebino z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila.
  • za namene analize življenjske poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal.
  • za segmentiranje uporabnikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) sporočil skozi večkanalno komunikacijo, kar pomeni, da lahko različni uporabniki prejemajo
  • sporočila z različno vsebino z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje zavzetosti uporabnikov.
e)Obdelava osebnih podatkov zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti

Osebne podatke uporabnika lahko Kalliste, medicinski center obdeluje z namenom, da bi izpolnila zakonske obveznosti, ki jih nalagajo oblastni organi. To vključuje zlasti (i) obdelavo informacij o plačilih za storitve, da bi izpolnili davčne in računovodske obveznosti ter (ii) razkritje informacij, ki jih zahtevajo oblastni organi, vključno s sodišči, na podlagi in v obsegu splošno veljavnih določb.

f)Obdelava osebnih podatkov za namene legitimnih interesov, ki jih zasleduje Kalliste, medicinski center ali tretja oseba, če tak legitimen interes ne prevlada nad interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami uporabnika

Osebne podatke uporabnika lahko Kalliste, medicinski center obdeluje za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov, da bi zaščitila pravice in interese, drugih uporabnikov ali tretjih oseb, za izvajanje in izvrševanje pravic in obveznosti, določenih v Splošnih pogojih.

4. Komu posredujemo osebne podatke?

Kalliste, medicinski center lahko osebne podatke uporabnika posreduje:

a) ponudnikom storitev, ki opravljajo storitve za Kalliste, medicinski center in omogočajo, da zagotavlja storitev uporabnikom. Storitve, ki se lahko zahtevajo, so npr.: zagotavljanje infrastrukture in IT storitev, ponudnikom poštnih storitev in ponudnikom odpremnih storitev, zagotavljanje storitev za stranke, izboljšanje storitev, ki jih izvaja Kalliste, medicinski center, optimizacija spletne strani, obdelava plačil s debetno/kreditno kartico ali katerihkoli drugih plačil uporabnika, računovodskemu servisu. Razen če to ni nujno potrebno ali zahtevano z zakonom, ponudniki storitev niso pooblaščeni, da razkrijejo ali uporabljajo osebne podatke uporabnika za svoje namene, temveč delujejo v imenu in po navodilih Kalliste, medicinskega centra.

b) ponudnikom storitev, ki opravljajo storitve za Kalliste, medicinski center in omogočajo , da opravlja marketinške dejavnosti, vključno z neposrednim trženjem lastnih storitev in produktov, obdelavo tržnih raziskav in izvedbo statističnih analiz in ponovno trženje preko socialnih omrežij, kot npr. Facebook, Instagram in Google. Razen če to ni nujno potrebno ali zahtevano z zakonom, ponudniki storitev niso pooblaščeni, da razkrijejo ali uporabljajo osebne podatke uporabnika za svoje namene, temveč delujejo v imenu in po navodilih.

c) oblastnim organom, vključno s sodišči, tribunali, regulatorji in drugimi javnimi organi v obsegu, ki je potreben za:
(i) izpolnjevanje zakonskih obveznosti, naloženih Kalliste, medicinski center;
(ii) zaščito in zasledovanje pravic Kalliste, medicinski center, pravic drugega uporabnika ali tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine;
(iii) zaščito varnosti, drugega uporabnika ali tretje osebe;
(iv) izvedbo in izvrševanje pravic in obveznosti, določenih v splošnih pogojih;

d) strankam transakcij, svetovalcem in konzultantom za namene reorganizacije, vključno s prodajo, združitvijo ali drugo odsvojitvijo poslovanja Kalliste, medicinski center, delno ali v celoti in pod pogojem, da bodo tretje osebe zavezane s politiko zasebnosti, ki zagotavlja ustrezno raven zaščite osebnih podatkov uporabnika, ki je vsaj enaka tej Politiki zasebnosti.

Zgoraj navedene družbe se lahko nahajajo v državah izven Evropske unije, vključno z ZDA, kjer raven varstva podatkov morda ni tako celovita kot v Evropski uniji, vključno z državami, glede katerih je Evropska Komisija sprejela ali ni sprejela odločitve, ki potrjuje, da te države zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: "Tretje Države").

Kalliste, medicinski center se zavezuje, da bo v primeru prenosa podatkov v Tretje Države zagotovila uvedbo ustreznih zaščitnih ukrepov za zaščito osebnih podatkov uporabnika. Ustrezne zaščitne ukrepe je mogoče uporabiti zlasti z izvajanjem sporazumov o prenosu osebnih podatkov, ki temeljijo na standardnih določbah o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska Komisija ali ustrezni nadzorni organ za varstvo podatkov in ki jih je odobrila Evropska Komisija. Za pridobitev kopije ustreznih zaščitnih ukrepov prosim pošljite elektronsko pošto na info@kalliste.si .

 

5. Pravice uporabnika v zvezi z osebnimi podatki

Uporabnik lahko od Kalliste, medicinskega centra zahteva izvajanje naslednji pravic uporabnika:

a) pravico dostopa, popravka in popravka njegovih osebnih podatkov;

b) pravico prenehati z obdelovanjem njegovih osebnih podatkov v tržne namene;

c) pravico ugovarjati obdelavi njegovih osebnih podatkov;

d) pravico do izbrisa njegovih osebnih podatkov, v primeru da:

i) osebni podatki niso več potrebni za namene, navedene v točki 3 zgoraj;
ii) uporabnik umakne soglasje, na katerem temelji obdelava, in če za obdelavo ne obstaja druga pravna podlaga;
iii) uporabnik nasprotuje obdelavi in ni nobenega prevladujočega zakonitega razloga za obdelavo;
iv) so bili osebni podatki obdelani brez pravne podlage;
v) osebne podatke je treba izbrisati, da bi bili v skladu s pravno obveznostjo, naloženo v skladu z zakonom;

Medicinski podatki ter podatki o ambulantnih obiskih uporabnikov, ki so koristili katero od zdravstvenih storitev v Kalliste, medicinskem centru tudi v primeru preklica ostajajo shranjeni v zdravstvenem informacijskem sistemu v pisni kartoteki posameznika, ki jo vodi Kalliste, medicinski center. Ti podatki se shranjujejo skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00 s sprem.).

e)pravico do pridobitve omejitve obdelave, v primeru da:

i) uporabnik izpodbija točnost osebnih podatkov, to je za obdobje, ki omogoča Kalliste, medicinski center, da preveri točnost osebnih podatkov;
ii) je obdelava brez pravne podlage, vendar uporabnik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
iii) Kalliste, medicinski center ne potrebuje več osebnih podatkov uporabnika za namene, navedene v točki 3 zgoraj, vendar pa uporabnik zahteva podatke za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Katerakoli od zgornjih zahtev in/ali obvestil se lahko pošlje po navadni pošti ali po elektronski pošti na naslov:

Kalliste, medicinski center d.o.o.

Pernetova ulica 1,

1236 Trzin

E-pošta: info@kalliste.si

Zahteva in/ali obvestilo mora vsebovati Ime in Priimek, datum rojstva ter podatke o elektronskem naslovu, da bi preverili, ali taka zahteva in/ali obvestilo dejansko izvira od uporabnika.

Če bo Uporabnik zahtevo poslal po elektronski pošti in ne bo navedel nobenega drugega načina komuniciranja, bo Kalliste, medicinski center upošteval zahteve uporabnika in bo z uporabnikom komunicirala z uporabo uporabniškega elektronskega naslova.

Ne glede na zgoraj navedeno vsakemu pacientu, ki opravi zdravstveno storitev v Kalliste, medicinski center pripadajo tudi vse pravice v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08).


6. Trajanje obdelave podatkov

Osebni podatki uporabnika bodo obdelani v času trajanja pogodbe, ki začne veljati od trenutka, ko se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe Kalliste, medicinskega centra. Po prenehanju veljavnosti pogodbe se lahko osebni podatki obdelujejo na naslednji način:

a) za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov Kalliste, medicinski center - brez poseganja v točko d) spodaj;

b) za namene neposrednega trženja - do umika soglasja za takšno obdelavo s strani uporabnika ali ugovarjanja obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja;

c) za skladnost, da bi izpolnili pravne obveznosti

d) za kakršenkoli pravni, regulatorni ali upravni postopek, vključno s spoštovanjem odločb ali sklepov ustreznih sodišč ali upravnih ali vladnih organov v obsegu, ki je dovoljen v skladu z zakonom; in

Po poteku zgoraj določenega roka bodo osebni podatki uporabnika izbrisani.


7. Funkcije socialnih medijev in ponudnikov plačilnih storitev tretjih oseb

Naša spletna stran lahko uporablja funkcije socialnih medijev in ponudnikov plačilnih storitev, ki jih upravljajo tretje osebe, kot so Facebook, Instagram, Google, itd. Te funkcije lahko (i) zbirajo podatke (ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, poštni naslov, datum rojstva, podatke za plačilo - številka kreditne/debetne kartice, datum poteka veljavnosti, številka CVV/CVC in ime imetnika kartice, vaš IP naslov, strani, ki jih obiskujete na naši spletni strani) in (ii) lahko nastavijo piškotke ali uporabijo podobne tehnologije, ki omogočajo pravilno delovanje zadevnih funkcij. Če ste prijavljeni v svoj uporabniški račun pri tretji osebi, bo tretja oseba lahko povezala podatke o vašem obisku na naši spletni strani z vašim uporabniškim računom pri tej tretji osebi. Podobno lahko tretja oseba zabeleži vaše interakcije s temi funkcijami tudi, ko obiščete Facebook, Instagram ali Google stran Kalliste, medicinski center. Vaše interakcije s temi funkcijami ureja politika zasebnosti tretje osebe, ki nudi to funkcijo. Če želite izvedeti več o praksah tretjih oseb glede zbiranja in obdelave osebnih podatkov, si oglejte pravilnik o zasebnosti tretje osebe.


8. Zasebnost otrok

Naša spletna stran ni namenjena otrokom, mlajšim od 15 let. Za uporabo spletne strani in/ali storitev morate biti stari vsaj 15 let. Osebnih podatkov otrok, mlajših od 15 let ne zbiramo zavestno. Če ste mlajši od 15 let, ne uporabljajte storitev in nam ne posredujte vaših osebnih podatkov. Če imate otroka, mlajšega od 15 let, in ste seznanjeni, da je vaš otrok njegove osebne podatke posredoval, nas lahko kontaktirate na elektronski naslov info@kalliste.si in zahtevate uveljavitev pravic do dostopa, popravka, izbrisa in/ali ugovora.


9. Povezave do drugih spletnih mest

Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do zunanjih spletnih mest. Kalliste, medicinski center vas spodbuja, da pregledate politiko zasebnosti in varnosti od tako povezanih zunanjih spletnih mest, katerih prakse varstva osebnih podatkov se lahko razlikujejo od naših. Kalliste, medicinski center ne prevzema odgovornosti za zbiranje, obdelavo ali razkritje podatkov na zunanjih spletnih straneh, do katerih lahko obiskovalec dostopa preko spletne. Opozarjamo vas, da preverite politike zasebnosti teh zunanjih spletnih mest, preden jim posredujete vaše osebne podatke.


10. Piškotki

Kalliste, medicinski center na spletni strani uporablja t.i. piškotke, da uporabniku omogoči dostop do določenih funkcij in pridobi informacije o obiskovanju spletne strani. Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.


11. Varnost podatkov

Ohranjanje varnosti podatkov pomeni zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in dostopnosti (za pooblaščene namene) osebnih podatkov. Zaupnost pomeni, da lahko dostopajo samo ljudje, ki imajo dovoljenje za uporabo podatkov. Celovitost pomeni, da morajo biti osebni podatki točni in primerni za namen, za katerega se obdelujejo. Dostopnost pomeni, da je pooblaščenim uporabnikom omogočen dostop do podatkov, če jih potrebujejo za pooblaščene namene. Skladno s tem bo Kalliste, medicinski center zagotovil, da se sprejmejo ustrezni ukrepi proti nezakoniti ali nepooblaščeni obdelavi osebnih podatkov ter proti naključni izgubi ali poškodbam osebnih podatkov. Ta načela se bodo uveljavila z uvedbo ustreznih varnostnih ukrepov na področju strojne opreme in programske opreme (vključno s fizičnim vnosom in sistemskim nadzorom dostopa, ključavnicami, alarmi, požarnimi zidovi (firewalls) itd.). Kalliste, medicinski center ima vzpostavljene postopke in tehnologije za ohranjanje varnosti vseh osebnih podatkov, od točke zbiranja do točke uničenja.


12. Pravice in pravna sredstva

Če imate kakršnakoli vprašanja o tej Politiki zasebnosti, naši uporabi piškotkov ali naših pravilih glede zbiranja, uporabe, obdelave, hrambe in/ali razkritja osebnih podatkov, nas lahko kontaktirate na:

Kalliste, medicinski center d.o.o.
Pernetova ulica 1
1236 Trzin

ali nam pošljite elektronsko sporočilo na info@kalliste.si ali nas pokličite po telefonu na 01 72 44 300 ali

040/454-171.

V primeru kršitve pravic, povezanih z obdelavo osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si

Zaradi hitrejšega in ugodnejšega reševanja vprašanj varstva podatkov je priporočljivo, da pritožbe ali vprašanja naslovite najprej na Kalliste, medicinski center, preden se obrnete na oblastne organe.


13. Spremembe politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko zasebnosti po lastni presoji in po potrebi kadarkoli spremenimo in prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. S tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami. Vaša nadaljnja uporaba spletne strani in storitev pomeni, da se strinjate z revidirano politiko zasebnosti. Priporočamo, da redno pregledujete našo politiko zasebnosti, da zagotovite, da ste seznanjeni z vsemi spremembami.

Iskreno se vam zahvaljujemo za izkazano zaupanje!

Vaš Kalliste medicinski center.